X

بخش بالایی وب سایت شمامل ، جستجو ، منوی اصلی و هدر

بخش میانی

محتوی نوشتاری

تمرین تیم تای چی البرز در پارک خانواده سی تیرماه

به منظور آمادگی تیم تای چی البرز برای مسابقات کشوری خواچوان چوان در استان قم روز جمعه 30 تیرماه 96 تمرین گروهی تای چی در پارک خانواده در جهانشهر برگزار شد.

تمرین از ساعت 19:30 با انجام نرمش ها و گام های تای چی شروع شد و سپس تیم تای چی به اجرای فرم گروهی پرداخت.

در ادامه اعضای تیم به فرم های انفردای خویش پردختند و فرم آنها توسط مربیان بررسی و اصلاح شد. 

 

بالا